Dištriktuálna ofera

Uznesením presbyterstva č.39/2019: Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch VD ECAV dištriktuálnu oferu v roku 2019 pre CZ Gelnica na opravu havarijného stavu strechy kostola. Dištriktuálne presbyterstvo odporúča vykonať oferu v cirkevných zboroch v 18. nedeľu po Svätej Trojici 20.10.2019.