Hygienické usmernenia

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené, Vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel:

– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice

– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre

– vhodne zohľadniť počet a dĺžku spievaných piesní

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky

– zo Služieb Božích úplne vylúčiť tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

– usporadúvať v nedeľu osobitne Služby Božie pre starších ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,- ak to okolnosti vyžadujú – hlavne v početnejších cirkevných zboroch, usporiadať i viacero Služieb Božích, aby každý mal možnosť zúčastniť sa. Podľa vlastného uváženia prosíme nájsť vhodný spôsob, ako zabezpečiť konkrétnu skupinu osôb, ktoré sa zúčastnia Služieb Božích

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety

– pred prisluhovaním Večere Pánovej si musí prisluhujúci dezinfikovať ruky. Oplátku treba podávať na ruku, namiesto kalicha treba použiť jednorazové poháriky. Vzhľadom na to, že táto forma nemá v našej cirkvi tradíciu, treba zhromaždenie vhodným spôsobom vo vlastnej réžii inštruovať o spôsobe, ako komunikanti oplátku a víno príjmu. Alternatívu intikciou nedoporučujeme, z hľadiska toho, že nie je možné plne vylúčiť zdravotné riziko tohto spôsobu. K obvyklému sláveniu Večere Pánovej sa vrátime až po úplnom vrátení sa situácie do normálu

– ruky na záver sa nepodávajú

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov

– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať Služby Božie a iné podujatia v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti), prípadne využiť možnosť audio a video prenosu Služieb Božích do exteriéru

– pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a predchádzať združovaniu

– pohreby či svadby podľa vlastného zodpovedného uváženia pripravovať tak, aby boli pri nich dodržiavané platné hygienické pravidlá.
Dĺžka kázní a príhovorov už nemusí byť radikálne obmedzovaná, ale stále odporúčame zohľadňovať konkrétnu miestnu situáciu

– podujatia pre deti či mládež podľa vlastného zodpovedného uváženia pripravovať tak, aby boli pri nich dodržiavané platné hygienické pravidlá a aby pre deti či mládež nevznikla riziková situácia.