SB 17.11.2019

Služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou budú, keď Pán Boh dá, o 8:00 hod.
v Košeci, o 9:30 hod. v Dubnici nad Váhom a o 11:00 hod. v Novej Dubnici.
Ofera na Službách Božích v nedeľu 17.11.2019 je určená na fond ECAV na podporou Evanjelickej
bohosloveckej fakulty.